E-sport: Det vi vil du skal vite

"Alle" er nysgjerrige på e-sport for tiden. Hvem ser på e-sport? Hva tjener en sponsor på et samarbeid? Og sist men ikke minst, spørsmålet vi alle lurer på: hvordan i alle dager kan noen tjene penger på å spille dataspill? *ENGLISH BELOW*

Definisjon: E-sport er en sport der en konkurrerer i dataspill.

Det internasjonale E-sport markedet har en enorm vekst kontinuerlig, men Norge er foreløpig bare i startsfasen av denne veksten. Omaken Sports skal derfor sørge for at potensialet i Norge blir utnyttet og at vi har en profesjonell representant internasjonalt. For å forklare e-sport på en oversiktlig måte deler vi opp i de ulike aktørene som skaper e-sport sammen. Det innebærer organisasjoner, utøvere, spillutgivere og sponsorer.

Organisasjoner

En turnering varer ofte i 6 timer per dag. Det betyr at utøverne må holde fokus og prestere over tid, akkurat som i andre idrettsgrener. De må følge strenge tidsplaner for trening, progresjon og mat. Så hvordan opererer en organisasjon, som Omaken Sports?

Organisasjoner har ulike lag for hvert spill de konkurrerer i. Hovedoppgaven til en organisasjon er å sørge for at e-sport utøverne får den støtten og veiledningen de trenger for å prestere. Dette inkluderer trenere innen mental og fysisk helse, samt analytikere og spilltrenere. Alle disse menneskene vil sørge for at alt er tilrettelagt for at utøverne skal prestere. I Norge er det profesjonelle aspektet av e-sport i startfasen, men Omaken Sports ønsker å være en bidragsyter til profesjonaliseringen.

Organisasjoner jobber også med underholdning og engasjement gjennom innhold på sosiale medier og arrangementer. Det lages kreativt innhold til sponsorer og organisasjonen veileder gjerne om e-sport/gaming segmentet. En av de viktigste faktorene for å lykkes med underholdnings delen av e-sport bransjen er blant annet aktiv bruk av streamere og andre innholdsprodusenter. Omaken Sports har sikret seg YouTuber Noobwork og streamer KermitTFrog14 til å lage innhold på vegne av organisasjonen.

E-sport utøvere

Profesjonelle idrettsutøvere i e-sport har vanligvis en kontrakt med en organisasjon. Organisasjonen fungerer som et management og har muligheten til å selge kampanjer for laget/utøverne. Fordeling av premiepenger i turneringer er ofte en grunnleggende del av avtalen mellom organisasjonen og idrettsutøvere. Ved at organisasjonen betaler faste lønninger og tar større deler av premiepenger, vil utøverne få sikkerhet i form av lønn. Organisasjonene vil tjene penger hvis de hjelper idrettsutøvere til å maksimere sitt talent. Avtalen mellom organisasjonen og utøverne justeres etter hvilken løsning en mener er best for den enkelte situasjonen. Premiepenger er vanligvis basert på inntjeninger fra salg i det aktuelle spillet. Det er en del av svaret på hvorfor e-sport utøvere har sjansen til å tjene mye penger. Vanligvis er det nemlig på grunn av et vellykket spill som kan finansiere store premiepotter og en lønnsom turnering.

Profesjonelle e-sport utøvere og lag kan kjøpes opp av organisasjoner. Dette foregår ofte på samme måte som i andre sporter. Prisene baseres på prestasjoner og potensiale. Merkevaren til hver enkelt spiller er også viktig i denne prosessen.

Arrangementer og spillutgivere

Har du noen gang sett en YouTube-video fra et verdensmesterskap i e-sport? Ta en titt her! Arenaene er FULLE hver gang, med tusenvis av e-sport tilhengere. Arrangementer som disse har mange slags aktiviteter underveis. En trenger ikke lete lenge før det bugner av t-skjorter, mysteryboxer, pins, ryggsekker osv. som er brandet i spillrelaterte temaer. Fans kan få sin helt egen spesialutgave av artikler som beholdes som et minne ... eller selges for en høyere pris etterpå. De eksklusive produktene er svært populære.

Sponsorer

Arrangementer i e-sport kan sammenlignes med tradisjonell sport (T-sport, som gamere sier). Sponsorer får gjerne merkevaren sin i arenaer, på sosiale medier og draktene til utøverne. En forskjell fra andre idretter som sponsorer bør være klar over: logoeksponeringen er enorm. Verdensmesterskapet i spillet League of Legends tiltrekker seg 100 millioner seere. Det er flere seere enn Superbowl (kilde).

Organisasjons sponsorer har en unik mulighet til å eksponere merkevaren sin og lage innhold med laget. De riktige sponsorene for en organisasjon smelter inn i lagets merkevare og livsstil. Vi har sett eksempler på disse tilfellene i verdensledende lag som for eksempel 100 Thieves, Cloud 9 og G2.


Esports: What we want you to know

“Everyone” is curious about esports these days. Who’s watching esports? What does a sponsor gain from a collaboration? And last but not least, the question we’re all wondering about: how the f”&k does people earn money from being an esports athlete?

Esports is competitive gaming, and it is a sport. A tournament does often last for 6 hours each day, which means that the athletes have to stay focused and perform for a long time. The athletes are playing video games for several hours a day to prepare. They have to follow strict schedules for workout, progression and food. So how does an organization, such as Omaken Sports operate?

Organizations

Organizations have rosters for each game they’re competing in. The main task of an organization is to make sure that the esports athletes get the support and management they need to perform. That includes coaches in mental- and physical health, as well as analysers and game coaches. All of these people will make sure that everything is settled for the athletes to perform.

Organizations also work with entertainment and engagement through content on social media and events. They can make creative content for sponsors and help them to understand the world of esports.

Athletes

Professional athletes within esports usually have a contract with an organization. The organization usually operates as a management and has the opportunity to sell promotions for the team/athletes. Prize money split in tournaments is often a part of the agreement between the organization and athletes. The athletes get safety and the organizations will make money if they help athletes grow their talent. Prize money is usually based on the earnings form in-game sales from the publisher. That’s a part of the answer to why esports athletes have the chance to make a lot of money. It’s usually because of a successful game that can fund great prizes and an engaging tournament.

Professional athletes and teams can be transferred between organizations, such as in football. There’s often an agreement between the organizations about fees and transfers.

Events and game publisher

Have you ever seen a YouTube video from a world championship in esports? Have a look here! The arenas are PACKED each time, with thousands of esports fans. Events such as these have loads of sales activities going on. You’ll find t-shirts, mysteryboxes, pins, backpacks etc. branded in game-related themes. The fans can get their very own special edition to keep as a memory… or sell for a higher price afterwards. Everyone wants the exclusive gear.

Sponsors

Events in esports are quite the same as in traditional sports (T-sports, as gamers say). Sponsors get their branding in arenas, social media and jerseys for the athletes. There’s one difference that sponsors should be aware of: the logo exposure is massive. World championships in a game like League of Legends attracts 100 million viewers. That’s more viewers than the Superbowl (source).


Organizational sponsors have an unique opportunity to expose their brand and create content with a team of their choice. The right sponsors for an organization will melt into the brand and lifestyle of the team. We’ve seen examples of those cases in teams such as 100 Thieves, Cloud 9 and G2.


The contents of this webpage are copyright © 2020 Omaken Sports AS. All Rights Reserved.

Grundingen 6, 0250 Oslojoachim@omaken.gg